Medlemsfordele

Standardbetingelser og -kontrakter
Udstillinger i Danmark
Forsikringsordning
Medlemsarrangementer
Branchenyheder, statistikker mv.
Kontante fordele


Standardbetingelser og -kontrakter
Foreningen har udarbejdet en række standardbetingelser, der står til rådighed for medlemmerne. De skrivebeskyttede dokumenter kan du hente nedenfor.

Standardbetingelser: Lystfartøjer
Alm betingelser vedr optagning og søsætning samt vinteropbevaring af lystfartøjer
Retrieving and launching as well as winter storage of vessels

Alm betingelser for ombygningsarbejder, nyinstallation og reparation af lystfartøjer
Conversions, installations and repairs of vessels

Standardbetingelser: Erhvervsfartøjer
Almindelige betingelser for reparations- og ombygningsarbejder samt nyinstallationer og afhjælpningsarbejder på skibe
Ship repairs and conversions including slipway and docking

Til skibets kaptajn eller andet befuldmægtiget

Kontrakter
Foreningen har fået udarbejdet standardkøbsaftaler på dansk, engelsk og tysk. Skabeloner til kontrakterne kan du finde nedenfor.

Købsaftale – dansk, købsaftale – engelsk og købsaftale – tysk

Herudover kan du skabeloner til varedeklarationer og overensstemmelseserklæringer på dansk, engelsk og tysk. Der er ligeledes skabeloner til båddelingskontrakt og formidlingsaftale.

Varedeklaration – danskvaredeklaration – engelsk og varedeklaration – tysk

Overensstemmelseserklæring – danskoverensstemmelseserklæring – engelsk og overensstemmelseserklæring – tysk

Båddelingskontrakt

Formidlingsaftale

Udstillinger i Danmark (Danboat-gruppen)
Der er oprettet en sektion under Skib & Båd, Danboat-gruppen, der varetager interesserne omkring udstillingsaktiviteter i Danmark for medlemmerne.  Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jens Quorning og Anders Kjøller, der varetager forhandlinger med udstillingsarrangører om rabatter, som følge af medlemskab af Danboat-gruppen.

Der opkræves et årligt kontingent til Danboat-gruppen. Kontingentet er for 2018 og 2019 er på 1.500 kr. + moms pr. år.

Som en del af Danboat-gruppen er Skib & Båd også medlem af den internationale interesseorganisation ICOMIA. Du kan læse mere om interesseorganisationen her.

Forsikringsordning med Willis
Foreningen har indgået en samarbejdsaftale med forsikringsmægleren Willis Towers Watson. Aftalen er frivillig for medlemmerne. Som en del af aftalen assisterer Willis medlemmerne med bl.a. at forhandle med udvalg af forsikringsselskaber og indhenter relevante risiko-og fornyelsesoplysninger m.m.

Du kan kontakte account manager Hans Jørgen Rasmussen, Willis Towers Watson på:
Mail: hans.rasmussen@willistowerswatson.com
Mobil: 6038 0573
Kontaktoplysninger på hele kundeteamet kan du finde her.


Medlemsarrangementer
Foreningen gennemfører en række faste aktiviteter i løbet af året, som er nærmere beskrevet nedenfor.

Generalforsamling
I forbindelse med den årlige generalforsamling gennemføres et halvdagsarrangement for alle medlemmer og deres ledsagere. Dagen sluttes af med en middag for alle medlemmer og deres ledsager. Arrangementet er gratis for alle deltagere.

Medlemsmøde
Hvert andet år arrangeres et medlemsmøde som et heldagsarrangement med middag, dans og overnatning for alle medlemmer og deres ledsager. Der opkræves et gebyr for overnatning. De øvrige dele af arrangementet er gratis for alle deltagere.

Faglig medlemsdag
Hvert andet år arrangeres en faglig medlemsdag for alle aktive medlemmer. Den faglige medlemsdag behandler aktuelle faglige emner, der berører medlemskredsen. Der opkræves et gebyr for overnatning. De øvrige dele af arrangementet er gratis for alle deltagere.

Branchenyheder, statistik mv.
Internationale og europæiske statistikker
Skib & Båd er medlem af The International Council of Marine Industry Associations – ICOMIA. ICOMIA udgiver løbende analyser og rapporter om den globale og europæiske lystfartøjsindustri. Du finder en oversigt over ICOMIA’s rapporter på deres hjemmeside.

Som medlem af Skib og Båd har du gratis adgang til informationen og statistikkerne. Kontakt sekretariatet for at få tilsendt relevante statistikker.

Bliver holdt ajour om europæiske og internationale standarder
Hvert halve år udsender ICOMIA et nyhedsbrev med en oversigt over arbejdet med standarder, der vedrører lystfartøjsindustrien. Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet.

Modtag nyheder om EU-lovgivning og EU-initiativer
En til to gange om året udsender ICOMIA et nyhedsbrev over aktiviteter på EU-niveau som er relevante for industrien. Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet.

Persondataforordningen (GDPR)
For så vidt angår GDPR, så har virksomheden (formidler eller ejer), pligt til at informere deres kunder om virksomhedens behandling af personoplysninger. Det kan f.eks. ske ved at henvise til virksomhedens privatlivspolitik ved at indsætte links hertil i aftalen.

Formidlingsaftalen indeholder kun almindelige personoplysninger, ingen følsomme personoplysninger. Hvis en aftale skulle indeholde et cpr-nr. skal dette behandles som følsomme personoplysninger.

Husk kun at opbevare nødvendige dokumenter for at formidle et salg, og nævn kun nødvendige dokumenter i aftalen.

Under alle omstændigheder skal man som virksomhed overholde reglerne om beskyttelse af personoplysninger. Det betyder bl.a.:

• at man skal have et lovligt grundlag – oplysningerne skal være nødvendige indgå en aftale

• at man skal informere de personer man har oplysninger på, hvad de bruges til, og hvor længe man opbevarer dem, og om man giver oplysningerne videre til andre (skriv det i jeres privatlivspolitik).

• at formidler skal opbevare oplysningerne på en sikker måde.


Kontante fordele

Kontingent
Der opkræves ikke kontingent til foreningen. Afkastet af foreningens formue er med til at finansiere driften af foreningen. Der har været kontingentfrihed siden 1994.

Svendeprøvegebyr
Som medlem af foreningen betales svendeprøvegebyret til bådebygger og skibstømrer lærlinge af foreningen.

Tilskud til duelighedsbevis til branchens elever og lærlinge
Foreningens bestyrelse har vedtaget at give et tilskud til omkostningerne til et duelighedsbevis til alle elever og lærlinge ansat i medlemmernes virksomheder.
Tilskuddet udgør 50 pct. af omkostningerne til et duelighedsbevis. 

Ansøgning om tilskud indsendes til foreningens sekretariat på mail: skibogbaad@di.dk. I mailen bedes vedlagt dokumentation for omkostningen. Tilskuddet vil blive overført til virksomhedens NEMkonto. 

Der er afsat 15.000 kr. årligt. Tilskuddet ydes efter princippet “Først til mølle”.

Nyheder

Ny sekretariatsleder
Sune K. Jensen har den 1. juli overtaget sekretariatsbetjeningen af foreningen.

Læs seneste nyhedsbrev 18. juni 2019

Generalforsamling den 14. juni 2019
Foreningen afholdte generalforsamling den 14. juni 2019. Læs formandens beretning her.

Miljøstyrelsens vejledning for vurdering af bundmalinger

ICOMIA – Seneste nyt fra EU

IMEC – Seneste nyt fra EU
Hvis du ønsker rapporterne fra ICOMIA og IMEC tilsendt, så kontakt sekretariatet.

Statistik ICOMIA 2017
Du kan få adgang til statistikken ved at henvende dig til sekretariatet.

Brancheforening for den maritime branche

Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgi­verforening er en brancheforening for virksomheder, der er beskæftiget inden for den maritime branche. Foreningens formål er at varetage medlemmernes og branchens faglige interesser, styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme samt virke for gode relationer mellem virksomhedernes ledelse og deres medarbejdere.

Foreningens medlemmer er seriøse aktører i lystbådsbranchen og i den erhvervsrettede maritime branche, som vi kan anbefale som samarbejdspartner eller leverandører.

Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.