Politiske mærkesager

Foreningens mærkesager

Uddannelse
Uddannelse og rekruttering af unge til faget har altid været omdrejningspunktet for foreningen. Særligt har det været bådebyggeruddannelsen, der har været i fokus. Men med udviklingen i produktanvendelse, har andre erhvervsuddannelser i dag også interesse for mange af foreningens medlemmer, herunder skibsmontører, plastmager, sejlmager m.fl.

Lystbådsafgift
Det er foreningens klare mål at få afskaffet afgiften på kaskoforsikringer for lystfartøjer. Afgiften er i dag på 1,34 pct. af forsikringssummen, hvilket overstiger selve forsikringspræmien. Afgiften har en række negative konsekvenser for foreningens medlemmer. Afgiften medfører, at vinteropbevaring og mersalg i den forbindelse sker uden for Danmarks grænser, da afgiften er med til finansiere vinteropbevaringen i primært Sverige og Tyskland. Salget af nye både daler, og det er svært at tiltrække nye bådejere som følge af afgiftens størrelse. Herudover er afgiften konkurrenceforvridende i forhold til vores nabolande, hvor der ikke findes tilsvarende afgifter.

Udbudsbetingelser
For en lang række af foreningens medlemmer er udbudsbetingelserne i offentlige udbud en stor udfordring. I fællesskab med DI og andre DI-medlemsforeninger arbejdes der på, at gøre udbudsgiverne opmærksom på de begrænsninger, der i dag er i udbudsbetingelserne. Mange udbud fører ofte til, at ordrer inden for den maritime branche går til udenlandske virksomheder.

Udførsel af lystbåde
Herudover er told- og momsreglerne for udførsel af lystfartøjer et område, der giver store udfordringer i dagligdagen for producenter af lystfartøjer. Sælger hæfter i dag for dansk moms ved salg af lystfartøjer til købere uden for EU. Dokumentationskravene og købers incitament til at levere dokumentationen kan give producenterne store økonomiske udfordringer.

Momsdokumentation
Dokumentation for betalt moms ved sejlads uden for Danmarks farvand er et område, der ikke er harmoniseret inden for EU. Foreningen har rejst spørgsmålet til EU’s REFIT-program om regelforenkling på EU-plan.

Bliv medlem

Kontakt os for et uforpligtende møde eller læs mere her.

Nyheder