Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke personoplysninger Skib & Båd indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi beskytter dem. Derudover kan du læse om de rettigheder, du har, når Skib & Båd behandler dine personoplysninger.

Du kan læse om vores brug af cookies her.

Skib & Båd behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Skib & Båd er dataansvarlig for behandling af de oplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os her:

Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

CVR-nr. 32 17 66 31

Telefon: 33 77 33 77

Mail: skibogbaad@di.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Skib & Båd indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Hvilke typer personoplysninger, Skib & Båd behandler, afhænger af det enkelte formål. Nedenfor oplistes, hvilke personoplysninger Skib & Båd primært behandler til hvilke formål:

Medlemsinformation via hjemmeside
Til dette formål behandler Skib & Båd personoplysninger om medarbejdere på virksomheder, der er medlem af Skib & Båd, eller personoplysninger om personer, der deltager i foreningens arrangementer som deltager eller oplægsholder. Det er f.eks. oplysninger om navn og kontaktoplysninger.

Foreningens hjemmeside er drevet af Skib & Båd, og behandlingen af personoplysninger på foreningens hjemmeside er derfor Skib & Båds ansvar som dataansvarlig.

Medlemsadministration, medlemsservice og anden dialog med medlemmer
Til dette formål behandler Skib & Båd personoplysninger om medarbejdere på virksomheder, der er medlem af Skib & Båd, eller virksomheder, der overvejer at blive medlem af Skib & Båd. Det er f.eks. oplysninger om navn, kontaktoplysninger, ansættelsesforhold, mailkorrespondance mv.

Skib & Båd deler personoplysninger med Dansk Industri for at sikre den bedst mulige service i alle dine relationer til Skib & Båd og Dansk Industri. Derudover deler Skib & Båd kun personoplysninger med offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere, hvis vi har en lovlig grund til det.

Da foreningens medlemmer samtidig er medlem af Dansk Industri, og det er Dansk Industri, som forestår databehandlingen på vegne af Skib & Båd i forhold til medlemsadministrationen, henvises til Dansk Industris privatlivspolitik, som beskriver, hvordan Dansk Industri som dataansvarlig behandler personoplysninger i forbindelse med medlemsforhold.

Syn og skøn
Skib & Båd modtager henvendelser om indstilling af skønsmænd i forbindelse med syn og skøn, til dette formål behandler Skib & Båd personoplysninger om de berørte parter i sagen og parternes advokater. Det er oplysninger om navn, kontaktoplysninger, ejerforhold mv.

Oplysninger behandles for, at Skib & Båd kan indstille den rette skønsmand samt for, at Skib & Båd efterfølgende kan opkræve gebyr for foreningens arbejde i forbindelse med indstilling.

Oplysningerne behandles fortroligt og opbevares fem år. Oplysninger videregives kun, hvis vi har en lovlig grund til det.

De lovlige grundlag for Skib & Båd’s behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Skib & Båd oplyser dig
Når Skib & Båd behandler dine personoplysninger, oplyser vi dig om det. Hvordan vi oplyser dig, afhænger af den konkrete sammenhæng – f.eks. om du deltager i et Skib & Båd-arrangement, om du er medlem og får en service fra Skib & Båd, eller om du blot sender os en e-mail.

I alle tilfælde oplyser vi dig via denne privatlivspolitik, og i nogle sammenhænge vil du derudover modtage en særskilt meddelelse fra os, f.eks. på e-mail.

Berigtigelse af personoplysninger
Skib & Båd sikrer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Derfor opdaterer vi løbende dine personoplysninger, og vi retter straks personoplysninger, der måtte vise sig at være forkerte.

Opbevaring af dine personoplysninger
Skib & Båd har faste retningslinjer for, hvornår bestemte typer af personoplysninger skal slettes. På den måde gemmer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt.

Vi har nøje overvejet vores retningslinjer for hver enkelt kategori af personoplysninger i forhold til lovgivning og ønske om bedst mulig service. Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen.

Sådan beskytter Skib & Båd dine personoplysninger
Skib & Båd beskytter dine personoplysninger og har interne regler, processer og kontroller for informationssikkerhed. Vores informationssikkerhed er baseret på en grundig vurdering af de risici, der er forbundet med behandlingen af dine personoplysninger.

Skib & Båd har indgået en databehandleraftale med Dansk Industri, der sikrer, at der er taget de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

Derudover sikrer vi, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger, blandt andet ved at begrænse adgangen til personoplysninger til relevante medarbejdere. For at undgå datatab tager vi endvidere løbende backup af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22.

I det følgende beskriver vi dine rettigheder mere overordnet. Hvis du ønsker en mere udførlig beskrivelse af dine rettigheder, kan du læse forordningen, Vejledning om de registreredes rettigheder fra Datatilsynet.

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Skib & Båds behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes.